Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Duże zmiany w raportowaniu JPK_V7

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług określa szczegółowy zakres danych zawartych w JPK. Z dniem 1 lipca 2021 r. ustawodawca znowelizował jego treść. Celem tych zmian jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podatników oraz wprowadzenie kolejnych ułatwień wynikających ze składania JPK.

1.Zmiany w części deklaracyjnej i ewidencyjnej
Podatnicy mają bardzo dużo wątpliwości związanych z obowiązkiem wykazywania określonych czynności w JPK. W konsekwencji ustawodawca zaproponował koncepcję zmian w zakresie wykazywania w JPK zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej:

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,

2) faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU),

4) procedur oznaczania w JPK,

5) zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

6) w związku z planowanymi zmianami w ustawie o VAT – nowymi założeniami e-commerce, nowelizacja rozporządzenia zakłada wprowadzenie nowych oznaczeń w JPK.

2.Ujmowanie faktur uproszczonych
Największa pozytywna zmiana, która w sposób korzystny wpłynie na podatników, będzie dotyczyła faktur uproszczonych, czyli paragonów z NIP do 450 zł. Pierwotnie fiskus chciał, aby podatnik wykazywał każdy paragon uproszczony odrębnie w JPK. Niestety, jest to nie lada problem. Wystawiane przez podatników paragony z NIP ujmowane są razem w zbiorczym raporcie miesięcznym z kasy fiskalnej. Wyodrębnienie takich faktur uproszczonych okazuje się bardzo pracochłonne, a w większych przedsiębiorstwach wręcz niemożliwe. Podatnicy postulowali, aby ten obowiązek został zniesiony. Początkowo ustawodawca jedynie przedłużał wejście w życie tych przepisów. Jednakże nowelizacja rozporządzenia zakłada całkowite odejście od tych założeń, ponieważ projektowane przepisy regulują zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.

Przykład 1

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe KROSNO sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną środków ochrony roślin, zaopatruje gospodarstwa rolne w nowoczesne pasze oraz jest producentem ziemi do kwiatów. KROSNO sp. z o.o. ewidencjonuje sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku sprzedaży towarów na rzecz przedsiębiorców do kwoty 450 zł taką dostawę ewidencjonuje za pomocą kasy, wystawiając paragon z NIP. W nowym JPK KROSNO sp. z o.o. będzie mogła taką sprzedaż ujmować zbiorczym zapisem z kasy fiskalnej, bez wyodrębniania wystawionych faktur uproszczonych.

Dodatkowo zaproponowano kwestie zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego, przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób. Dotyczy to tych podatników, którzy mają pozwolenie na przewóz podróżnych:

• kolejami normalnotorowymi,

• taborem samochodowym,

• statkami pełnomorskimi,

• środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

• promami,

• samolotami i śmigłowcami.

W konsekwencji przejazdy te będą mogły być wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Przykład 2

HOLIDAY LINE sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się pasażerskim przewozem promami. Przedsiębiorstwo posiada stosowne uprawnienia do przewozu osób. W nowym JPK będzie miało możliwość zbiorczo wykazywać przejazdy na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

3.Zmiany obejmujące kody GTU
Ustawodawca w nowelizacji rozporządzenia usystematyzował symbole GTU. Odszedł on od oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Dodatkowo uszczegółowił zapisy, wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Podatnicy mieli wiele wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie.

3.1.GTU_01
Rozporządzenie wskazuje podatnikom, jakie konkretnie napoje alkoholowe należy oznaczać GTU_01. Uzgodniono, że oznaczenie GTU_01 dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Obecnie występuje rozbieżność pomiędzy definicją napoju alkoholowego w rozumieniu rozporządzenia z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym – dalej u.p.a. Ustawodawca również powołał się na oznaczenia CN, dodatkowo umożliwiając podatnikom prawidłową ocenę co do kwalifikacji towaru pod GTU_01.

Przykład 3

Pan Artur prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się produkcją oraz handlem miodem pitnym. W JPK faktury obejmujące sprzedaż miodu pitnego powinny być oznaczane GTU_01, ujęty jest on bowiem pod kodem CN 2206 Nomenklatury Scalonej 2020.

3.2.GTU_03
Kodem GTU_03 oznaczamy dostawę oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano, że GTU_03 nie należy oznaczać olejów opałowych wskazanych poniżej:

1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31);

2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 50, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);

6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 16, CN 2710 20 19);

9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 u.p.a., wymienionych w załączniku nr 1 do u.p.a., bez względu na kod CN.

Wyżej wymienione oleje opałowe podlegają oznaczeniu GTU_02, zatem nie ma potrzeby podwójnego oznaczania tych towarów, zarówno kodem GTU_03, jak i GTU_02.

Przykład 4

RAINBOW jest przedsiębiorstwem paliwowym. Zaopatrza samoloty w benzynę do silników odrzutowych. RAINBOW nie jest obowiązane do oznaczania kodem GTU_03 dostaw tych paliw. Powinien stosować oznaczenie GTU_02.

3.3.GTU_06
Ustawodawca doprecyzował, że dostawa folii typu stretch, która jest wymieniona w poz. 9 załącznika nr 15 do u.p.t.u., jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana GTU_06. W konsekwencji wskazano folię stretch jako odrębny zapis.

3.4.GTU_07
Nowelizacja rozporządzenia wskazuje, że kodem GTU_07 podatnicy winni oznaczać nie tylko pojazdy samochodowe, ale wszelkie pojazdy oraz części do tych pojazdów, sklasyfikowane pod CN 8701–8708.

Przykład 5

Pan Aleks handluje częściami mechanicznymi oraz sprzętem medycznym. W swoim asortymencie ma również ruchome stacje radiologiczne. Dostawę tej aparatury powinien oznaczać GTU_07, ponieważ ujęta jest pod CN 8705.

3.5.GTU_08
Zmiana dotycząca GTU_08 ma charakter porządkowy. Kodem GTU_08 należy oznaczać dostawę towarów ujętych w poz. 1 załącznika nr 12 do u.p.t.u., a więc metali szlachetnych i nieszlachetnych, np.:

  1. srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

– proszek srebra,

– srebro techniczne czyste,

– srebro o wysokiej czystości,

– stopy srebra,

– srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

2)
złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie:

– proszek złota,

– złoto technicznie czyste,

– złoto o wysokiej czystości,

– złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

– stopy złota.

Przykład 6

Pan Alfred jest dostawcą złota do znanych firm jubilerskich. Sprzedaż proszku złota obowiązany jest oznaczać GTU_08.

3.6.GTU_09
Nowelizacja rozporządzenia likwiduje zapis „leków oraz wyrobów medycznych” wskazując, że GTU_09 obejmuje jedynie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Minister Zdrowia informuje o takich produktach w obwieszczeniu. Na jego podstawie podatnicy winni rozpoznawać, czy mają obowiązek oznaczania danych dostaw towarów kodem GTU_09. W konsekwencji doprecyzowano, jakie konkretnie grupy towarowe należy oznaczać tym kodem.

3.7.GTU_10
Wiele kontrowersji budziło oznaczanie GTU_10, pierwotnie bowiem nie było doprecyzowane, że kodem tym należy oznaczać nie tylko budynki, budowle i grunty, ale także ich części i udziały w prawie własności.

Przykład 7

Pani Anna zajmuje się działalnością deweloperską. Wybudowała budynek, w którym znajduje się dwadzieścia lokali usługowych. Zamierza dokonać zbycia tych nieruchomości. Pani Anna powinna w JPK oznaczyć kodem GTU_10 dostawę lokali usługowych.

3.8.GTU_12
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje uściślenie czynności objętych GTU_12 poprzez dopisanie do usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU_12, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015 Ustawodawca wskazał, że GTU_12 będą oznaczane nie tylko usługi księgowe, ale również te, które obejmują audyt finansowy. Zamiast sformułowania „księgowe” uzgodniono, że czynności będą oznaczone, jako usługi: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”.

4.Inne zmiany
Ustawodawca wskazał, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie trzeba oznaczać GTU.

Przykład 8

Pan Robert sprzedaje części samochodowe osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Sprzedaż ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej on-line. W związku z tym, że w JPK sprzedaż ujmowana jest zbiorczo i oznaczana RO, nie należy jej dodatkowo oznaczać GTU_07.

Nowelizacja zakłada również oznaczanie procedurą WEW w ewidencji zakupu korekt in minus, dotyczących zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 19a u.p.t.u. (ulga na złe długi). Podatnicy będą mieć możliwość wykazywania tych korekt dokumentem wewnętrznym, przy czym będą zobowiązani do oznaczania ich procedurą WEW.

Projekt przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Jest to następstwem mających wejść od 1 lipca 2021 roku przepisów dotyczących e-commerce.

5.Oznaczenie TP
Oznaczenia TP nie będzie trzeba stosować w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

6.Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
W rozporządzeniu uregulowano, że oznaczenie „MPP” nie będzie już stosowane w JPK. Jest to konsekwencją licznych apeli podatników, którzy wskazywali, że prawidłowe oznaczanie transakcji MPP w JPK jest niemalże niemożliwe. Szczególnie utrudnione przepisy miały uderzać przede wszystkim w biura rachunkowe i duże przedsiębiorstwa. Zatem ustawodawca odstąpił od obowiązku oznaczania „MPP” transakcji zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu.

7.E-commerce
7.1.Oznaczenie „IED”
Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie do tej pory nie występującego oznaczenia „IED”. IED oznacza Interfejs Elektroniczny Dostawca. Oznaczenie te ma pomoc organom podatkowym weryfikować i monitorować transakcje, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim.

7.2.Oznaczenie „WSTO_EE”
Nowelizacja zakłada zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym oznaczeniem „WSTO_EE”. Oznaczenie to będą obowiązani stosować podatnicy do transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Oznaczeniem będą objęte też świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

8.Podsumowanie
Nowelizacja rozporządzenia regulującego szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ma nieco uprościć podatnikom ciążące na nich obowiązki związane z oznaczaniem transakcji procedurami i kodami GTU. Jednocześnie nie wszystkie zmiany wydają się faktycznie usprawniające. Bardzo skomplikowane zdają się założenia dotyczące e-commerce. Wprowadzone mają zostać dodatkowe oznaczenia, które w założeniu będą pomagać organom podatkowym monitorować i weryfikować transakcje w ramach e-commerce.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących faktur uproszczonych. Przepisy te zaczną obowiązywać od 1.07.2021 r.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.