Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Estoński CIT – alternatywny sposób opodatkowania

Istota Regulacji

Zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy).

Daje to możliwość swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi opodatkowanie i pozwala przeznaczać pieniądze na cele związane z bieżącą działalnością firmy.

Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 17 listopada 2021 r

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe—estonski-cit-2.0

Estoński a tradycyjny CIT

Zgodnie z art. 28h ustawy o CIT do podatnika estońskiego CIT nie stosuje się przepisów dotyczących:

Do podatnika estońskiego CIT stosuje się pozostałe przepisy ustawy o CIT, tj. przykładowo przepisy dotyczące:

Estoński CIT – dla kogo?

Podmioty uprawnione do wyboru ryczałtu – forma działalności gospodarczej (Podatnicy, których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tj. polscy rezydenci):

Podmioty uprawnione do wyboru ryczałtu – struktura przychodów

Mniej niż 50% przychodów spółki pochodzi ze źródeł „pasywnych”, tj.:

  1. a) z wierzytelności,
  2. b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  3. c) z części odsetkowej raty leasingowej,
  4. d) z poręczeń i gwarancji,
  5. e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  6. f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  7. g) z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Warunek ten uznaje się za spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem u podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności.

Podmioty uprawnione do wyboru ryczałtu – wymogi dotyczące zatrudnienia

Podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika przez okres co najmniej:

➢ 300 dni w roku podatkowym – w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

➢ 82% dni przypadających w roku podatkowym – w pozostałych przypadkach

Uwaga! Minimalne zatrudnienie u małego podatnika – 1 osoba

Warunek ten nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i dwóch bezpośrednio następujących po nim lat podatkowych.

Jednakże, począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększania zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia zatrudnienia 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Podmioty uprawnione do wyboru ryczałtu – wymogi dotyczące zatrudnienia

Uwaga! Alternatywa dla umowy o pracę

Podatnik ponosi miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeśli w związku z wypłatą wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Uwaga! Warunki dla małego podatnika – jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz co najmniej jednej osoby

Uwaga! Wypłata wynagrodzenia na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, musi być opodatkowana PIT (obowiązek poboru przez podatnika zaliczek na podatek PIT) oraz oskładkowana (obowiązek poboru składek na ubezpieczenie społeczne).

Podmioty uprawnione do wyboru ryczałtu – pozostałe wymogi

Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Nie ma przeszkód, aby wspólnik takiej spółki posiadał udziały lub akcje w innych spółkach kapitałowych czy ogół praw i obowiązków w innej spółce niebędącej osobą prawną.

Podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym

Podatnik nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR – tylko ustawa o rachunkowości.