Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Jak tworzy się uczniowski klub sportowy (UKS) oraz stowarzyszenie sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej? Co zawiera ich statut?

 

 

Pierwsza czynność konieczna dla założenia UKS lub stowarzyszenia sportowego to zwołanie zebrania założycielskiego. Musi wziąć w nim udział co najmniej 7 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

 

 

Oto przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:
 1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez osobę z tzw. grupy roboczej
 2. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym czy tajnym, zwykłą większością czy bezwzględną większością głosów, pamiętajmy, że uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie)
 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i protokolanta (rejestruje przebieg spotkania – sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby
 4. Podpisanie listy członków założycieli (listę dobrze jest przygotować wcześniej, w praktyce można dać ją do podpisania już w momencie, gdy osoby przychodzą na spotkanie, a w tym punkcie przewodniczący powinien tylko sprawdzić czy na pewno wszyscy członkowie podpisali się na wszystkich egzemplarzach listy)
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1)
 6. Dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2)
 8. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze zarządu (uchwała nr 3)
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej (uchwała nr 4)
 10. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego (uchwała nr 5)
 11. Zamknięcie zebrania

 

Z zebrania założycielskiego należy przygotować protokół oddający przebieg spotkania.

Co powinien zawierać statut UKS lub stowarzyszenia sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej.

 

Uchwalenie statutu to najważniejsza czynność w trakcie powoływania stowarzyszenia, które w statucie określa swój ustrój, organizację, sposób i cele działania. Przyjmuje się, iż statut ma charakter prawny umowy zawartej przez osoby zawiązujące stowarzyszenie, do której przystępują dalsi członkowie.

 

Artykuł 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach określa, jakie niezbędne elementy winien zawierać statut takiego stowarzyszenia lub uczniowskiego klubu sportowego. Są to:

 

 

Oczywiście statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy. Taki dodatkowy punkt statutu, ważny w działalności klubu sportowego z uwagi na pobieranie opłat startowych, opłat za obozy treningowe czy za bilety wstępu na imprezy, może być np. wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego. Ważne jednak, aby postanowienia takie nie naruszały prawa i zasad współżycia społecznego.