Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Kto może utworzyć uczniowski klub sportowy (UKS) lub stowarzyszenie sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej?

 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach obywatele polscy, którzy korzystają z pełni praw publicznych oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat i nie są ubezwłasnowolnieni), mogą zakładać stowarzyszenia, a więc także stowarzyszenia sportowe lub uczniowskie kluby sportowe. Takie same prawo mają cudzoziemcy zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego rodzice lub opiekunowie, nie ma jednak biernego ani czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16–18 lat sam decyduje o przynależności do stowarzyszenia oraz korzysta z pełni praw wyborczych, ale w składzie zarządu danej organizacji większość muszą stanowić osoby pełnoletnie. Cudzoziemiec mieszkający poza terytorium Polski może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.

UWAGA!

 

UKS może zajmować się kilkoma dyscyplinami sportu (kluby wielosekcyjne) lub tylko jedną (np. piłką nożną).

 

Osobie prawnej wolno być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenia, ustawa jednak nie definiuje członkostwa wspierającego. Powinien to regulować statut (oczywiście, w sposób zgodny z prawem).

 

W przypadku uczniowskiego klubu sportowego (UKS) ważne są także przepisy ustawy o sporcie, która stwierdza, że członkami takiego klubu mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Pracą uczniowskich klubów sportowych kierują trenerzy lub nauczyciele wf, ponieważ kluby te przeznaczone są dla najmłodszych zawodników i na ogół powstają przy szkołach oraz miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.