Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Czy klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej, który uzyskał status OPP, musi zgłaszać do KRS zmiany, np. w składzie zarządu?

 

 

Gdy uczniowski klub sportowy (UKS) lub stowarzyszenie sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej uzyskuje status organizacji pożytku publicznego, informacja na ten temat jest wpisywana do KRS. Jeśli zmieni się adres siedziby klubu, skład zarządu, organu kontroli wewnętrznej lub statut takiej organizacji, zmianę należy zgłosić do:

 

  1. ewidencji starosty (na mocy §8 ust. 1 w zw. z §5 pkt 4–9 rozporządzenia w sprawie ewidencji klubów sportowych) w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
  2. Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z art. 53a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na podstawie którego podmioty wpisane do rejestru są obowiązane zgłaszać zmiany dotyczące informacji na swój temat, w tym np. zmiany w składzie zarządu.