Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Czy klub sportowy może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego?

Kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji starosty

 

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20 ustawy o pożytku, mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Status uzyskuje się w momencie  rejestracji  w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Z chwilą uzyskania statusu OPP klub otrzymuje także numer KRS. Oznacza to, że równocześnie znajduje się w dwóch rejestrach: ewidencji starosty jako klub sportowy oraz w KRS jako organizacja pożytku publicznego. W związku z tym zmiany dokonywane w statucie muszą być zgłaszane zarówno w starostwie, jak i w KRS.

Z chwilą rezygnacji przez klub ze statusu OPP lub jego utraty w wyniku decyzji sądu, podmiot zostaje wykreślony z KRS, ale nadal figuruje w ewidencji prowadzonej w starostwie.

 

Kluby zarejestrowane w KRS

 

Także kluby działające w formie stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w KRS mogą ubiegać się o status OPP. Jeśli go uzyskają, wówczas rejestr sądowy uzupełnia się odpowiednią informacją.