Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Jaką formę prawną może mieć klub sportowy?

 

 

Zgodnie z Rozdziałem 2 ustawy o sporcie działalność sportową prowadzą mające osobowość prawną kluby sportowe. Ustawa o sporcie nie precyzuje, jaką formę prawną powinien mieć klub sportowy, nie podaje jego definicji, wskazuje jedynie, że musi posiadać osobowość prawną. Twórcy klubu sportowego mogą sami zdecydować o jego formie prawnej w zależności od swoich potrzeb i możliwości.

 

UWAGA!

 

Teoretycznie także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sportu można uznać za klub sportowy (taką możliwość daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a w PKD można znaleźć kod na jej oznaczenie (9312Z93.12.Z). Jednak podmiot taki (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie klubu sportowego) nie jest np. uprawniony do otrzymywania dotacji na zadania sportowe.

 

Rodzaje organizacji sportowych

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 

 

Związki sportowe

 

UWAGA!

 

Zdarza się, że kluby sportowe zakładające związek nie wiedzą, czy w składanym do KRS formularzu KRS-W20 wybrać opcję „związek sportowy”, czy „związek stowarzyszeń”. Oczywiście, powinny zaznaczyć pole „związek stowarzyszeń”.

 

Szczególny przykład związku sportowego są polskie związki sportowe (np. Polski Związek Piłki Nożnej). Powstają one w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danej dyscyplinie sportu. Działają na podstawie Prawa o stowarzyszeniach i podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak do ich utworzenia konieczna jest także zgoda ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (obecnie Ministra Sportu i Turystyki). Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danej dyscyplinie sportu. Klub sportowy należący do polskiego związku sportowego uczestniczy we współzawodnictwie organizowanym przez ten związek.

Działalność tylko w zakresie sportu

 

Podstawowy warunek istnienia klubu sportowego stanowi realizacja zadań w zakresie sportu, czyli (zgodnie z ustawową definicją) „wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

 

O ile jednak organizacje rejestrujące się w KRS mogą dodatkowo podejmować wszelkie działania zgodne z prawem, o tyle uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie muszą prowadzić działalność wyłącznie w zakresie sportu. Podjęcie aktywności pozasportowej, nawet merytorycznie wysoce uzasadnionej (np. ekologicznej), powoduje konieczność wpisania podmiotu do KRS (wynika to z art. 4 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie oraz z rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych.

 

Rejestr (ewidencja) starosty

 

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji. Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

UWAGA!

 

Zdarza się, że przepisy ustawy prawo o sporcie są różnie interpretowane w starostwach – w jednych dopuszcza się rejestrację w ewidencji starostów, np. uczniowskich klubów sportowych mających w statucie zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w innych nie (co de facto i tak nic nie zmienia, bo żeby ją prowadzić trzeba być podmiotem zarejestrowanym w KRS jako przedsiębiorca). W serwisie poradnik.ngo.pl przyjęto jednak założenie, że w ewidencji starosty nie są rejestrowane kluby sportowe z zapisem o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

 

W rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrują się następujące kluby (organizacje) sportowe (zgodnie z procedurą określoną w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego):

 

 

UWAGA!

 

Na liście organizacji zarejestrowanych w KRS można też znaleźć stowarzyszenia noszące nazwę „uczniowski klub sportowy”, choć ani nie prowadzą działalności gospodarczej (nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców), ani nie mają statusu OPP. Może to wynikać z tego, że podjęły decyzję, że wolą zarejestrować się w KRS i prawnie mają status „stowarzyszenia kultury fizycznej”.

 

Porównanie stowarzyszenia (klubu) sportowego zgłoszonego do ewidencji starosty i stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

 

 

 

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej)
prawne podstawy działalności
zasady zakładania – zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach zasady zakładania zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o sporcie
nabywanie osobowości prawnej (rejestracja w KRS) zgodne z ustawą o KRS (i Kodeksem postępowania cywilnego) nabywanie osobowości prawnej zgodne z ustawą o sporcie (i Kodeksem postępowania administracyjnego)
prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego prowadzenie działalności zgodne z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz ustawą o działalności pożytku publicznego
rejestracja
rejestracja w KRS bezpłatna w rejestrze stowarzyszeń, płatna w rejestrze przedsiębiorców rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla UKS, a dla stowarzyszenia płatna 10 zł
sąd rozpoznaje wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy
założyciele i członkowie
min. 7 założycieli (osoby fizyczne) min. 7 założycieli (osoby fizyczne)
obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)
 • w uczniowskim klubie sportowym mogą być członkami uczniowie, nauczyciele, rodzice
osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych
osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia
cele i formy działań
możliwy jest każdy cel zgodny z prawem cele wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej)
cel niezarobkowy cel niezarobkowy
cele specyficzne dla stowarzyszenia, np.:

 

 • cel sportowy (patrz: obok),
 •  lub wspieranie własnych członków (np. Stowarzyszenie Miłośników Gry w Krykieta, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju umiejętności i zainteresowań członków stowarzyszenia),
 • cele mogą być nierealne, nierzeczywiste (np. Stowarzyszenie Ikarów, którego cel stanowi opanowanie przez ludzi umiejętności latania na tej samej zasadzie co ptaki)

 

cel sportowy, np.:

 

 • rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,  jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,  w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej
możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
działania mogą być adresowane do:

 

 • członków organizacji
 • osób spoza organizacji
 • członków organizacji i osób spoza organizacji
działania mogą być adresowane do:

 

 • członków organizacji
 • osób spoza organizacji
 • członków organizacji i osób spoza organizacji
władze
 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd
 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd
majątek i źródła finansowania
na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”) na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)
 • działalność odpłatna pożytku publicznego
 • działalność gospodarcza (po jej zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS)
 • działalność odpłatna pożytku publicznego
 • nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (żeby ją prowadzić muszą zarejestrować się w KRS)
  księgowość
 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej

 

 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego (także działalności gospodarczej, jeśli zarejestrują się w KRS)
  podatki, ulgi i zwolnienia
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
sprawozdawczość, kontrola
organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia
brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne) brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne)
coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe) coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)
tworzenie związków stowarzyszeń
 • stowarzyszenia, w liczbie co najmniej 3, mogą utworzyć związek stowarzyszeń
 • związek stowarzyszeń działa w formie stowarzyszenia

 

 • kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe
 • związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń
dodatkowe uprawnienia
klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników