Baza wiedzy

odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia

Czy dotację dla klubu sportowego udziela się zgodnie z ustawą o finansach publicznych czy ustawą o działalności pożytku publicznego?

 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o sporcie kluby sportowe mogą otrzymywać dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ma się to odbywać na zasadach opisanych w ustawie z o finansach publicznych, która w art. 221 stwierdza, że zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotacja dotyczy innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy.

 

Określone w ustawie o sporcie „tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu” wydaje się być zbieżne z celami określonymi w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego. Jednak ustawa o sporcie przewiduje, że dotację celową może otrzymać tylko klub sportowy, a ustawa o działalności pożytku publicznego przewiduje szerszy krąg beneficjentów.

 

Czy dotacja celowa przyznana na podstawie art. 28 ustawy o sporcie ma być udzielana zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych (na podstawie umowy z beneficjentem) czy też zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Kluczem do odpowiedzi na tak postawione pytanie będzie stwierdzenie, czy zadanie dotowane przez jednostkę samorządu terytorialnego mieści się w katalogu zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego. W punkcie 17 wymieniono tam „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Jeśli zestawimy to sformułowanie z art. 2 ustawy o sporcie, który definiuje kulturę fizyczną, to okazuje się, że sfera zadań publicznych obejmuje cały zakres działań wynikających z ustawy o sporcie. Skoro kultura fizyczna oznacza sport, wychowanie fizyczne oraz rehabilitację ruchową, to wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej obejmuje najszerszy zakres działań.

 

W tym kontekście należy uznać, że dla zadań z zakresu wspierania sportu będzie miała zastosowanie pierwsza część art. 221 ust 2 ustawy o finansach publicznych: „Zlecenie zadań i udzielenie dotacji winno następować w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Oczywiście, wymaga to przeprowadzenia konkursu, w którym mogą brać udział nie tylko kluby sportowe, ale także inne organizacje pozarządowe. Wyjątek stanowią dotacje udzielone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego, który pozwala zrezygnować z procedury konkursowej.